KÚPTE SI PNEUMATIKY SO ZĽAVOU!
Pri prezutí v sieti pneuservisov PNEUSERVISONLINE ušetríte cenu dopravy a dobierky!

Pri prezutí v sieti pneuservisov PNEUSERVISONLINE ušetríte cenu dopravy a dobierky!

Objednávky cez e-shop sú cenovo zvýhodnené oproti klasickému nákupu v predajni!

Objednávky cez e-shop sú cenovo zvýhodnené oproti klasickému nákupu v predajni!

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY E-shopu

Všeobecné obchodné podmienky upravujú obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.
Predávajúci je spoločnosť: Mikona s.r.o., so sídlom: Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 31570364, DIČ: 2020441302., IČ DPH: SK2020441302. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro,  vložka číslo:  2094./R, ktorá je prevádzkovateľom elektronického obchodu www.pneuservisonline.sk
Predávajúcim sú aj partnerské pneuservisy uvedené v e-shope ako montážne prevádzky.
Kupujúci (fyzická alebo právnická ), ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu www.pneuservisonline.sk alebo osoba, ktorá zadala objednávku formou SMS, emailom, písomne, osobne.

I. OBJEDNANIE TOVARU
Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe vyplnenia a odoslania objednávky, resp. v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Objednávky podané prostredníctvom tejto internetovej predajne sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.  
Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo z iných dôvodov. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť, bude mu táto suma alebo časť vrátená späť na jeho účet do 15 dní.
Pre záväzné potvrdenie objednávky pri niektorých druhoch tovarov si dodávateľ vyhradzuje právo vyžiadať uhradenie zálohy zo strany kupujúceho vo výške 50% z ceny objednávky a po zaplatení zálohy začína plynúť dodacia doba tovaru.

II. CENY
Ceny výrobkov sú uvedené vrátane DPH a bez nákladov na dopravu alebo dobierku.
Po potvrdení objednávky predávajúcim tento garantuje výšku ceny za výrobok a cenu služby.
K cene nákupu bude pripočítaný poplatok za dopravu alebo dobierku. Cena poplatkov za dopravu alebo dobierku je zobrazená pri vybranom tovare. Iné poplatky predávajúci neúčtuje. Zvýhodnené ceny tovarov a služieb nie je možné kombinovať s inými akciami na predajni, ak predávajúci nerozhodne inak.Ceny v tomto e-shope sa môžu líšiť od cien na predajni alebo od cien v iných e-shopoch.V prípade objednania si pneumatík s prezutím sa doprava neúčtuje - cena je konečná.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY
Za objednaný tovar zaplatí kupujúci formou, ktorú zvolil pri odoslaní objednávky.
Definície pojmov:
Dobierka:  Za tovar zaplatí kupujúci pri prebraní  tovaru a to pracovníkovi kuriérskej služby alebo zamestnancovi obchodu , ktorý tovar doviezol a preukázal sa preukazom zamestnanca.
Platba v hotovosti: Tovar a služba sú uhradené pri prebratí tovaru a služby v prevádzke pneuservisu, kde došlo k montáži pneumatík. K objednávke nie je účtovaný žiadny poplatok.

IV. DODACIE PODMIENKY
Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na použitie výrobku a záručný list (za záručný list sa považuje aj daňový doklad).
Doba expedície objednávky pri dobierke sa obvykle pohybuje v rozmedzí 1-15 dní v závislosti od skladových zásob resp. v závislosti od skladových zásob dodávateľov predávajúceho.
Maximálna dodacia doba je 15 dní od prijatia objednávky, resp. dlhšie ak sa na tom  kupujúci a predávajúci dohodli alebo sa automaticky predlžuje ak kupujúci nepožiadal sám o storno objednávky.
Kupujúci obdrží formou e-mailu alebo SMS avízo o odoslaní zásielky z obchodu, pričom mu je táto zásielka spravidla doručená na druhý pracovný deň v čase od 8-17 hodiny po obdržaní emailového avíza. Dovoľujeme si požiadať kupujúcich, aby dvíhali telefón, ak sa s nimi chce spojiť kuriér! Ak kuriér kupujúceho doma nezastihne a nepodarí sa mu spojiť s ním telefonicky, vhodí mu avízo o uložení zásielky a kupujúci si sám vyžiada opätovné doručenie!
Pokiaľ si  kupujúci vyberie spôsob dodania formou dobierky, tak je povinný takúto zásielku prevziať. V prípade neprevzatia tovaru od kuriéra je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu takto vzniknutú (spravidla cenu dopravy/poštovného tam a späť). Pokiaľ kupujúci na prvú písomnú výzvu (môže byť zaslaná e-mailom, faxom, písomne) predávajúceho túto vzniknutú škodu neuhradí, pristúpi predávajúci k náhrade škody nasledovne:
Ak kupujúci tovar neprevezme, pričom obdržal od predávajúceho e-mailom avízo o odoslaní balíka s číslom balíka a kontaktom na prepravnú spoločnosť, potom predávajúci vec uloží do úschovy a tým bude vec považovaná za doručenú. Predávajúci  môže kupujúceho žalovať o plnú úhradu faktúry za poštovné a plnú úhradu faktúry za tovar, ktorý si kupujúci objednal.
Predávajúci neručí za škody vzniknuté pri preprave. Zásielky poslané formou balíka sú poistené a dopravca ručí za tovar.

V. STORNO OBJEDNÁVKY
Kupujúci má právo bezplatne zrušiť celú objednávku alebo jej časť bez udania dôvodu a to do 24 hodín od odoslania objednávky, len pokiaľ objednávka nebola ešte vyexpedovaná alebo vyfakturovaná, o čom predávajúci zákazníka okamžite informuje emailom.
Žiadosť o storno môže kupujúci podať písomnou formou odoslaním na emailovú adresu: predaj@mikona.sk s názvom v predmete správy "STORNO".
Doba expedície tovaru z obchodu sa štandardne pohybuje v rozmedzí 1-5 dní. K expedičnej dobe treba ešte pripočítať čas potrebný na doručenie, čo je 1-3 dni. Táto doba sa môže v určitých prípadoch predĺžiť. V prípade, že predlžená doba kupujúcemu nevyhovuje, má možnosť bezplatného stornovania objednávky písomnou formou, pokiaľ objednávka nebola ešte expedovaná.
Ak kupujúci znemožní dodanie plnenia na základe jeho objednávky, potom predávajúci vec uloží  do súdnej úschovy a tým bude vec považovaná za doručenú. Predávajúci bude kupujúceho žalovať o plnú úhradu faktúry za poštovné.

VI. VRÁTENIE TOVARU
V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) môže kupujúci tovar alebo časť objednávky vrátiť do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti spolu s dokladom o kúpe, záručným listom, ak bol záručný list vydaný, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a pod.), nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru si hradí kupujúci.
Predávajúci odporúča vrátenie tovaru osobným dovozom kupujúcim, z dôvodu, aby sa prebrala kompletnosť a nepoškodenie vráteného tovaru, tak aby sa vyhlo prípadným nedorozumeniam, ktoré môžu vzniknúť za neprítomnosti oboch strán! Ak kupujúci trvá na vrátení tovaru inou formou (poštou, kuriérom), je to možné, ale kupujúci berie na vedomie, že predávajúci potvrdí kompletnosť dodávky nepoužívanie tovaru podľa jeho zistení a považuje ju za správnu bez možnosti kupujúceho odvolať sa.
Prípadné poškodenie vráteného tovaru alebo používanie tovaru stiahne z vrátenej sumy tovaru, pokiaľ nejde o závažné poškodenie, ktoré predávajúcemu nebráni ďalšiemu predaju.
Tovar treba zaslať ako poistený balík alebo doviezť osobne - NEZASIELAŤ NA DOBIERKU, nebude prebraný!
Po obdržaní nechceného tovaru bude kupujúcemu suma za tovar vrátená najneskôr do 15 dní od doručenia tovaru predávajúcemu na účet uvedený na žiadosti o vrátenie peňazí, pokiaľ bol tovar nepoužívaný a obal nepoškodený.
Do zaplatenej ceny sa nezapočítava prepravné a dobierkové hradené pri nákupe tovaru.
V prípade vrátenia tovaru, kde bolo poštovné zdarma (hradil predávajúci), si predávajúci strhne z vrátenej čiastky skutočné náklady na zaslanie tovaru z ceny vráteného tovaru.
Podmienky vrátenia tovaru sa nevzťahujú na použitý tovar, poškodený tovar, o čom kupujúci vopred vedel a dostal na výrobok zľavu a na nový tovar, ktorý bol osobne prevzatý v predajni predávajúceho a kupujúcemu bol riadne predvedený. V prípade zakúpenia pneumatík s prezutím a zistením pri prezúvaní, že zákazník si objednal zlý rozmer, výmena rozmeru pneumatiky za správny rozmer je bez poplatku.

VII. ZÁRUKY, REKLAMÁCIE
Kupujúci je povinný pred prevzatím a zaplatením zásielky na pošte alebo kuriérovi skontrolovať tovar. Ak je zistené mechanické poškodenie tovaru - roztrhnutý obal, deformácia obalu - je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, kuriér nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi podľa dohody poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu okamžite po prevzatí zásielky, a to e-mailom na predaj@mikona.sk, prípadne písomne poštou alebo osobne v prevádzke predávajúceho,  kde bude uvedené meno a adresa kupujúceho, telefonický kontakt , číslo objednávky, opis poškodeného tovaru.
Oneskorené reklamácie mechanického poškodenia nie je možné uznať. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.  Prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že je vada tovaru neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, na prirodzené trhliny prírodných materiálov. Záruka nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých i nevhodných podmienkach v rozpore s manuálom výrobku. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Predávajúci reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najviac však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim.
Po vybavení reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie v prípade uznanej reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova odo dňa vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní kupujúceho o vybavení reklamácie buď telefonicky, SMS alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady kupujúcemu.
1., Záruka na pneumatiky je 2 roky od dátumu predaja alebo 5 rokov od dátumu výroby ( platí to, čo uplynie skôr ).
2., Záruka na servis je 6 mesiacov.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľom e-shopu www.pneuservisonline.sk je Mikona s r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov.
Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov, preto sa p
revádzkovateľ zaväzuje s nariadením Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 a Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení a doplnení niektorých zákonov o ochrane fyzických osôb v súvislosti zo spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov spracovávať tieto údaje podľa tohoto zákona

Pred nakupovaním v obchode je potrebné zaregistrovať sa. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:
· meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
· Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
· voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
· voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
· ak nakupujete ako firma / živnostník, treba naviac uviesť: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do sekcie "Vaše konto-editácia údajov". V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude zneaktívnené.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch.Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli). Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.mikona.sk, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť v časti "Vaše konto". Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.


Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou tretích, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky, doručovateľské služby ako Slovenská pošta, a.s., kuriéri (kontaktné údaje na dodanie), orgánom činným v trestom konaní. 
Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo napríklad pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Kupujúci  na základe uzatvorenej zmluvy podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov spracúva osobné údaje uvedené v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.

 

IX. OSTATNÉ
Obsah a dizajn tejto stránky je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi. Kopírovanie, publikovanie a ďalšie šírenie akejkoľvek časti týchto stránok bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na e-mailovú adresu : predaj@mikona.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZARS“). Týmito subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 ZARS, najmä Slovenská obchodná inšpekcia. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 ZARS.

2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ, teda fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.  Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR.

3. V  súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013) týmto spotrebiteľov informujeme, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči nám uplatňovať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov online (RSO). ktorá je dostupná online na ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm 
 Sťažnosť podaná prostredníctvom platformy RSO bude vybavená do 90 dní bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte prostredníctvom emailu: predaj@mikona.sk.

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky meniť.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 23.12.2013
 

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(podľa zákona č. 102/2014 Z.z.)

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

KOMU :
MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov,
telefón : 00421-42-430 78 37, fax: 042-42-43078 18, email :
 odbytpu@mikona.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................


Dátum objednania/dátum prijatia* : ..................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

..............................................................................................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* :

..............................................................................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) :
...........................................................

Dátum :  ...........................................

______________________________________________________________________

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

Formuláre na vrátenie tovaru

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy